Yleiset käyttöehdot Koop3mmc.nl

Koop3MMC.nl on osa seuraavia sivustoja ja on rekisteröity kauppakamariin numerolla ja se sijaitsee osoitteessa Thomas R. Malthusstraat 1, 1066 JR Amsterdam.

 

1 artikla - Määritelmät

 

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 

Tarjous: Myyjän kirjallinen tarjous ostajalle tuotteiden toimittamisesta, johon nämä ehdot liittyvät erottamattomasti;

Yleiset ehdot: nämä myyjän yleiset sopimusehdot.

Pohdinta-aika: määräaika, jonka kuluessa kuluttajat voivat käyttää peruuttamisoikeuttaan;
Yritys: Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka toimii ammattia tai liiketoimintaa harjoittaessaan.
Kuluttaja: Luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen Myyjän kanssa;
Päivä: kalenteripäivä;
Kestävä tietoväline: Kaikki keinot, joiden avulla kuluttajat tai yritykset voivat tallentaa henkilökohtaisesti heille osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tallennettujen tietojen myöhemmän käytön ja muuttumattoman jäljentämisen.
Kupari: Yritys tai kuluttaja tekee etäsopimuksen myyjän kanssa;
Sopimus: Etämyyntisopimus, joka koskee ostajan myyjältä ostamien tuotteiden myyntiä ja toimitusta.
Tuotteet: Myyjän tarjoamat tuotteet ovat farmaseuttisiin tarkoituksiin käytettäviä kemikaaleja.
Myyjä: Tuotteiden tarjoaja ostajalle.

 

2 artikla - Sovellettavuus

 

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myyjän tarjoukseen sekä myyjän ja ostajan väliseen etäsopimukseen ja tilaukseen.
 2. Tarjouksen hyväksyminen tai tuotteen ostaminen merkitsee, että ostaja on hyväksynyt myyjän ehdot.
 3. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös ostajan kanssa tehtyihin lisä-, muutos- ja jatkosopimuksiin. Ostajan mahdolliset yleiset ja/tai ostoehdot hylätään nimenomaisesti.
 4. Jos näiden yleisten sopimusehtojen määräykset ovat milloin tahansa osittain tai kokonaan mitättömiä tai mitätöityjä, sopimus ja näiden yleisten sopimusehtojen muut määräykset pysyvät voimassa. Kyseinen määräys korvataan viipymättä yhteisestä sopimuksesta määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen tarkoitusta.

 

3 artikla - Tarjous

 

 1. Tarjous ei ole sitova, ellei kirjallisesti nimenomaisesti toisin ilmoiteta. Myyjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta. Tarjous sitoo myyjää vain, jos ostaja on tehnyt tilauksen. Myyjällä on kuitenkin oikeus kieltäytyä sopimuksesta mahdollisen ostajan kanssa myyjän kannalta perustellusta syystä.
 2. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se tehdään tietyin ehdoin, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 3. Tarjous koskee vain 18 vuotta täyttäneitä ostajia.
 4. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja niiden hinnoista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta ostaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Kaikki kuvat ovat todellisia kuvia tarjotuista tuotteista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai selvät virheet eivät sido myyjää.
 5. Tarjouksessa olevat kuvat ja tekniset tiedot ovat vain suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena korvauksille tai sopimuksen purkamiselle. Myyjä ei voi taata, että kuvan värit vastaavat täsmälleen tuotteen todellisia värejä.

 

4 artikla - Sopimus

 

 1. Sopimus tulee voimaan, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt siinä asetetut ehdot.
 2. Jos ostaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittajan on viipymättä vahvistettava tarjouksen hyväksymisen vastaanottaminen sähköisesti.
 3. Myyjällä on oikeus teettää tiettyjä töitä kolmansilla osapuolilla oman harkintansa mukaan, jos ja siinä määrin kuin sopimuksen asianmukainen toteuttaminen sitä edellyttää.
 4. Ostajan on varmistettava, että kaikki tiedot, jotka myyjä ilmoittaa tarpeellisiksi tai jotka ostajan olisi kohtuudella ymmärrettävä tarpeellisiksi sopimuksen toteuttamiseksi, toimitetaan myyjälle ajoissa. Jos sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavia tietoja ei toimiteta myyjälle ajoissa, myyjällä on oikeus keskeyttää sopimuksen toteuttaminen. Myyjä voi - lainsäädännön asettamissa rajoissa - ottaa selvää ostajan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos ostajalla on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, myyjällä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja ja perustella tämä.
 5. Myyjä ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että myyjä on luottanut ostajan antamiin virheellisiin ja/tai puutteellisiin tietoihin, ellei myyjä ole tiennyt virheellisyydestä tai puutteellisuudesta.
 6. Ostaja korvaa myyjälle kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka kärsivät vahinkoa sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä ja jotka voidaan lukea ostajan syyksi.
 7. Tarjous ei sido myyjää, jos ostaja on voinut kohtuudella odottaa tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että tarjous sisältää ilmeisen virheen tai lipsahduksen. Ostaja ei voi johtaa mitään oikeuksia tästä virheestä tai lipsahduksesta.
 8. Peruuttamisoikeus ei koske ostajia, jotka ovat yrityksiä. Kuluttajana ostajalla on oikeus käyttää peruuttamisoikeuttaan lakisääteisen määräajan kuluessa. Jos peruuttamisoikeutta sovelletaan, ostajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän saa purkaa pakkauksen tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi. Ostaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.
 9. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen (sähköpostiosoite). Kun kuluttaja on ilmoittanut asiasta, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa ja todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.
 10. Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, myyjän on palautettava tämä summa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että kauppias on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että voidaan esittää vakuuttava todiste täydellisestä palautuksesta. Palautukset suoritetaan samalla maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja nimenomaisesti hyväksy muuta maksutapaa.
 11. Peruuttamisoikeus ei koske tuotteita, joita ei voida palauttaa rajoitetun säilyvyysajan vuoksi (hygieniasyistä, räätälöinnin vuoksi jne.) ja joiden sinetti on rikkoutunut toimituksen jälkeen. Tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

 

5 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

 

 1. Myyjän tarjouksessa ilmoitetut toimitusajat ja -ajat ovat ohjeellisia, eivätkä ne ylittyessään oikeuta ostajaa peruuttamiseen tai vahingonkorvaukseen, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
 2. Jos myyjän tarjouksessa ilmoitetut toimitusajat ylittyvät, tämä ei automaattisesti tarkoita, että myyjä on vastuussa sopimuksen purkamisesta tai vahingonkorvauksista, ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu. Jos toimitusajan ylitys on kuitenkin niin merkittävä, että ostajan on kohtuutonta pitää sopimus voimassa, ostajalla on mahdollisuus purkaa sopimus. Tällaisessa tapauksessa ostajalla on oikeus purkaa sopimus, jos se on välttämätöntä.
 3. Jos tuotteet toimitetaan Myyjän tai ulkopuolisen kuljetusliikkeen toimesta, Myyjällä on oikeus veloittaa mahdolliset toimituskulut, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Nämä laskutetaan tällöin erikseen, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
 4. Myyjä sitoutuu ostajalle paketoimaan toimitettavat tavarat asianmukaisesti ja varmistamaan, että ne saapuvat määränpäähänsä hyvässä kunnossa tavanomaisessa käytössä.
 5. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, kaikki toimitukset sisältävät arvonlisäveron, pakkauksen ja pakkausmateriaalin.
 6. Lisäksi on huomattava, että myyjä ei ole vastuussa paketin katoamisesta tai mahdollisista tullitoimenpiteistä sen jälkeen, kun paketti on lähtenyt laitoksestamme. Tällaisissa tapauksissa myyjää ei voida pitää vastuullisena. Tällaisissa tilanteissa on suositeltavaa tutustua ostajan ja myyjän välisen sopimuksen erityisehtoihin, jotta ymmärretään oikeudet ja mahdolliset oikeussuojakeinot katoamisen tai tullin viivästymisen varalta.

 

6 artikla - Tutkinta ja valitusvelvollisuus

 

 1. Ostajalla on velvollisuus tutkia ja selvittää, miten tuotetta on tarkoitus käyttää, ja toimituksen yhteydessä tutkia, ovatko tuotteet sopimuksen mukaisia. Jos näin ei ole, ostajan on ilmoitettava reklamaatioista myyjälle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua toimituksesta tai ainakin sen jälkeen, kun havainnointi oli kohtuudella mahdollista, perusteluineen (sähköpostiosoite).
 2. Myyjälle esitettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, myyjä vastaa 14 päivän kuluessa ja ilmoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
 3. Ostajalle maksettavat palautukset käsitellään mahdollisimman pian, mutta maksu voi kestää jopa 30 päivää palautuksen vastaanottamisesta. Palautukset maksetaan aiemmin ilmoitetulle tilinumerolle.
 4. Jos toimitus ei ole täydellinen ja/tai jos yksi tai useampi tuote puuttuu ja myyjä voi syyttää siitä myyjää, myyjä lähettää ostajan pyynnöstä puuttuvan tuotteen tai puuttuvat tuotteet tai peruuttaa jäljellä olevan tilauksen.

 

7 artikla - Hinta

 

 1. Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
 2. Edellisestä kohdasta poiketen myyjä voi tarjota tuotteita, joiden hinnat ovat sidoksissa rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin ja jotka eivät ole yrittäjän hallinnassa, vaihtuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, on mainittava tarjouksen yhteydessä.
 3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännöstä tai säännöksistä.
 4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja:
  • Ne johtuvat lakisääteisistä asetuksista tai määräyksistä; tai
  • Kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus siitä päivästä alkaen, jona hinnankorotus tulee voimaan.
 5. Tuotteiden tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.
 6. Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja painovirheitä. Paino- ja painovirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.

8 artikla - Maksaminen

 1. Ostajan on suoritettava maksu kertamaksuna myyjän ilmoittamalle tilinumerolle ja tiedossa oleville tiedoille.
 2. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi myyjälle annettujen tai mainittujen maksutietojen epätarkkuuksista.
 3. Jos kuluttaja ei maksa, myyjällä on oikeus periä kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu.
 4. Jos ostaja asetetaan selvitystilaan, asetetaan konkurssiin, ulosmitataan tai keskeytetään maksunsaanti, myyjän saatavat ostajalta erääntyvät välittömästi maksettaviksi.
 5. Jos ostaja ei noudata tai ei noudata täysimääräisesti sopimuksen mukaisia (maksu)velvoitteita, myyjällä on oikeus keskeyttää velvoitteiden täyttäminen tai purkaa sopimus.

 

9 artikla - Omistuksenpidätys

 

 1. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy vasta, kun ostaja on täyttänyt kaikki seuraavat velvoitteet, jotka johtuvat kaikista myyjän kanssa tehdyistä sopimuksista.
 2. Ostajalla ei ole oikeutta pantata tai muulla tavoin rasittaa omistusoikeuden alaisia tavaroita, jos omistusoikeus ei ole vielä kokonaan siirtynyt.
 3. Jos kolmannet osapuolet ottavat haltuunsa omistusoikeuden pidätyksellä toimitettuja tavaroita tai haluavat perustaa tai panna täytäntöön oikeuksia niihin, ostaja on velvollinen ilmoittamaan tästä myyjälle niin pian kuin kohtuudella voidaan odottaa.

 

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus

 

 1. Myyjä ryhtyy kaikkiin kohtuullisesti odotettavissa oleviin toimenpiteisiin varmistaakseen myyjänsä laadun ja virheettömyyden, mutta ei takaa, että toimitetuissa tavaroissa ei ole virheitä.
 2. Myyjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Myyjä ei kuitenkaan koskaan vastaa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.
 3. Takuu ei ole voimassa, jos:
 • Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjauksen ja/tai muutoksen kolmannen osapuolen tehtäväksi;
 • Toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai käsitelty muuten huolimattomasti tai myyjän ohjeiden ja/tai pakkauksessa olevan käsittelyn vastaisesti;
 • Virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain hallituksen asettamista tai asettamista, käytettyjen materiaalien laatua tai laatua koskevista määräyksistä.

11 artikla - Käyttösäännöt

 1. Tuotteiden ostajan on noudatettava myyjän turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä varoituksia.
 2. Ostaja ei saa käyttää tuotetta kulutukseen ja/tai kotitalouskäyttöön, ja tuotteet on aina pidettävä poissa lasten, eläinten ja vähemmän vastuuntuntoisten henkilöiden ulottuvilta.

 

13 artikla - Vastuu

 

 1. Myyjä ei ole vastuussa toimitettujen tuotteiden käytöstä aiheutuvista vahingoista.
 2. Jos myyjän sopimuksen täyttäminen johtaa myyjän vastuuseen ostajaa tai kolmansia osapuolia kohtaan, tämä vastuu rajoittuu myyjän sopimuksen yhteydessä veloittamiin kustannuksiin, ellei vahinko ole aiheutunut tahallisesti tai tahallisesta piittaamattomuudesta.
 3. Myyjä ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, välillisistä vahingoista, voiton menetyksestä, menetetyistä säästöistä eikä toimitettujen tuotteiden käytöstä johtuvista vahingoista. Kuluttajien osalta sovelletaan rajoitusta Alankomaiden siviililain 7:24 §:n 2 momentin mukaisesti.
 4. Myyjä ei ole vastuussa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin tutkimustarkoituksiin.

 

Artikel 14 – Overmacht

 

 1. In geval van een overmachtssituatie mag verkoper de uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomen. Zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat verkoper is gehouden tot schadevergoeding, tenzij dit niet aanvaardbaar is naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.