Všeobecné obchodní podmínky Koop3mmc.nl

Koop3MMC.nl je součástí a je registrována u Hospodářské komory pod číslem a sídlí na adrese Thomas R. Malthusstraat 1, 1066 JR Amsterdam.

 

Článek 1 - Definice

 

V těchto podmínkách platí následující definice:

 

Nabídka: Jakákoli písemná nabídka prodávajícího kupujícímu na dodání výrobků, s níž jsou tyto obchodní podmínky neoddělitelně spojeny;

Všeobecné podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.

Období reflexe: lhůtu, ve které mohou spotřebitelé uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;
Společnost: Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává povolání nebo podniká.
Spotřebitel: Fyzická osoba, která nevykonává povolání ani nepodniká a uzavírá s prodávajícím smlouvu na dálku;
Den: kalendářní den;
Trvanlivé datové médium: Jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebitelům nebo podnikům ukládat informace určené jim osobně způsobem, který umožňuje budoucí nahlížení do uložených informací a jejich nezměněnou reprodukci.
Měď: Společnost nebo spotřebitel uzavírající s prodávajícím smlouvu na dálku;
Dohoda: Smlouva o prodeji na dálku, která se vztahuje na prodej a dodání výrobků zakoupených kupujícím od prodávajícího.
Produkty: Výrobky nabízené prodávajícím jsou chemické látky pro farmaceutické účely.
Prodejce: Poskytovatel výrobků kupujícímu.

 

Článek 2 - Použitelnost

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na nabídku prodávajícího a na smlouvu uzavřenou na dálku a objednávku mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Přijetí nabídky nebo koupě výrobku znamená, že kupující souhlasí s podmínkami prodávajícího.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na další, pozměněné a následné smlouvy s kupujícím. Jakékoli všeobecné a/nebo nákupní podmínky kupujícího se výslovně odmítají.
 4. Pokud jsou ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek kdykoli částečně nebo zcela neplatná nebo zrušená, zůstává smlouva a ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v platnosti. Dotčené ustanovení bude po vzájemné dohodě neprodleně nahrazeno ustanovením, které se co nejvíce blíží smyslu původního ustanovení.

 

Článek 3 - Nabídka

 

 1. Nabídka je nezávazná, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak. Prodávající je oprávněn nabídku měnit a upravovat. Prodávající je nabídkou vázán pouze v případě, že kupující učinil objednávku. Prodávající má nicméně právo odmítnout dohodu s potenciálním kupujícím z důvodu, který je pro prodávajícího opodstatněný.
 2. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo je poskytována za zvláštních podmínek, je to v nabídce výslovně uvedeno.
 3. Nabídka platí pouze pro kupující starší 18 let.
 4. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů s odpovídajícími cenami. Popis je dostatečně podrobný, aby kupující mohl nabídku řádně posoudit. Veškeré obrázky věrně zobrazují nabízené výrobky. Zjevné chyby nebo zjevné omyly v nabídce nejsou pro prodávajícího závazné.
 5. Veškeré obrázky a specifikace v nabídce jsou pouze orientační a nemohou být důvodem pro jakoukoli kompenzaci nebo rozvázání smlouvy. Prodávající nemůže zaručit, že barvy na obrázku přesně odpovídají skutečným barvám výrobku.

 

Článek 4 - Dohoda

 

 1. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem přijetí nabídky kupujícím a splněním podmínek v ní stanovených.
 2. Pokud kupující přijal nabídku elektronicky, obchodník bezodkladně potvrdí přijetí nabídky elektronicky.
 3. Pokud je to nutné pro řádné plnění smlouvy, má prodávající právo nechat provést určité práce třetími stranami podle vlastního uvážení.
 4. Kupující zajistí, aby všechny údaje, které prodávající uvede jako nezbytné nebo které by kupující měl rozumně chápat jako nezbytné pro plnění smlouvy, byly prodávajícímu poskytnuty včas. Nejsou-li údaje potřebné pro plnění smlouvy prodávajícímu poskytnuty včas, je prodávající oprávněn plnění smlouvy pozastavit. Prodávající se může informovat - v zákonných rámcích - o schopnosti kupujícího plnit své platební povinnosti, jakož i o všech těch skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku, Má-li kupující na základě tohoto šetření dobré důvody smlouvu neuzavřít, je oprávněn objednávku nebo žádost odmítnout nebo plnění smlouvy podmínit zvláštními podmínkami, a to s uvedením důvodů.
 5. Prodávající neodpovídá za škodu jakékoli povahy způsobenou tím, že prodávající vycházel z nesprávných a/nebo neúplných údajů poskytnutých kupujícím, ledaže prodávajícímu byla tato nesprávnost nebo neúplnost známa.
 6. Kupující odškodňuje prodávajícího za jakékoli nároky třetích osob, kterým vznikla škoda v souvislosti s plněním smlouvy a které lze přičíst kupujícímu.
 7. Prodávající není vázán nabídkou, pokud kupující mohl rozumně předpokládat nebo měl pochopit, že nabídka obsahuje zjevnou chybu nebo chybu v psaní. Kupující nemůže z tohoto omylu nebo přehmatu vyvozovat žádná práva.
 8. Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno pro kupujícího, který je společností. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. V případě uplatnění odstoupení od smlouvy musí kupující s výrobkem a jeho obalem nakládat opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti výrobku. Přímé náklady na vrácení výrobku nese kupující.
 9. Pokud si spotřebitel přeje uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je povinen to oznámit do 14 dnů od převzetí výrobku. Spotřebitel by to měl oznámit zasláním e-mailu na adresu (e-mailová adresa). Poté, co spotřebitel tuto skutečnost oznámil, musí výrobek do 14 dnů vrátit a prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, např. dokladem o odeslání.
 10. Pokud spotřebitel zaplatil určitou částku, prodávající mu ji vrátí co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Podmínkou je, že výrobek již byl obchodníkem přijat zpět nebo lze předložit průkazný důkaz o úplném vrácení. Vrácení peněz bude provedeno stejnou platební metodou, jakou použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nepovolí jinou platební metodu.
 11. Na výrobky, které nelze vrátit z důvodu omezené doby trvanlivosti (hygienické důvody, přizpůsobení atd.) a jejichž pečeť byla po dodání porušena, se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje. Tato skutečnost je výslovně uvedena v nabídce.

 

Článek 5 - Doručování a provádění

 

 1. Dodací lhůty a termíny uvedené v nabídce prodávajícího jsou orientační a jejich překročení nezakládá nárok kupujícího na odstoupení od smlouvy nebo náhradu škody, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 2. Pokud dojde k překročení dodacích lhůt uvedených v nabídce prodávajícího, neznamená to automaticky odpovědnost prodávajícího za případné rozvázání smlouvy nebo náhradu škody, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud je však překročení dodací lhůty natolik významné, že se pro kupujícího stane zachování smlouvy nepřiměřeným, má kupující možnost od smlouvy odstoupit. V takových případech má kupující právo odstoupit od smlouvy, je-li to nezbytné.
 3. Pokud jsou výrobky doručovány prodávajícím nebo externím dopravcem, je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady na doručení, pokud není písemně dohodnuto jinak. Ty pak budou fakturovány zvlášť, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 4. Prodávající se zavazuje kupujícímu, že dodané zboží řádně zabalí a zabezpečí tak, aby se dostalo na místo určení v dobrém stavu při běžném používání.
 5. Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou všechny dodávky včetně daně z obratu (DPH), obalu a obalových materiálů.
 6. Dále je třeba upozornit, že prodávající nenese odpovědnost za ztrátu balíku nebo za případný celní zásah poté, co balík opustí naše zařízení. V takových případech nemůže prodávající nést odpovědnost. V takových situacích doporučujeme nahlédnout do konkrétních podmínek smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, abyste porozuměli právům a možným opravným prostředkům v případě ztráty nebo celního zpoždění.

 

Článek 6 - Přezkoumání a povinnost podat stížnost

 

 1. Kupující je povinen prozkoumat a informovat se o způsobu použití výrobku a po dodání zkontrolovat, zda výrobky odpovídají smlouvě. Pokud tomu tak není, musí kupující co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po dodání, nebo alespoň poté, co bylo pozorování rozumně možné, oznámit prodávajícímu reklamace s uvedením důvodů, a to prostřednictvím (e-mailové adresy).
 2. Stížnosti podané prodávajícímu budou zodpovězeny do 14 dnů ode dne jejich obdržení. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu vyřízení, prodávající odpoví ve lhůtě 14 dnů a uvede, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
 3. Vrácení peněz kupujícímu bude provedeno co nejdříve, ale platba může trvat až 30 dní od přijetí vráceného zboží. Vrácení peněz bude provedeno na dříve poskytnuté číslo účtu.
 4. Pokud není dodávka kompletní a/nebo pokud chybí jeden nebo více výrobků a za tuto skutečnost může prodávající, prodávající na žádost kupujícího buď zašle chybějící výrobek (výrobky), nebo zruší zbývající část objednávky.

 

Článek 7 - Cena

 

 1. Během doby platnosti uvedené v nabídce se ceny nabízených produktů nezvyšují, s výjimkou změn cen v důsledku změn sazeb DPH.
 2. Na rozdíl od předchozího odstavce může prodávající nabízet produkty, jejichž ceny jsou vázány na výkyvy na finančním trhu a které jsou mimo kontrolu podnikatele, s proměnlivými cenami. Tato vazba na výkyvy a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílové, musí být uvedeny u nabídky.
 3. Zvýšení ceny do 3 měsíců od uzavření smlouvy je povoleno pouze v případě, že vyplývá z právních předpisů nebo ustanovení.
 4. Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:
  • Vyplývají ze zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
  • Spotřebitel má právo smlouvu vypovědět ode dne, kdy zvýšení ceny vstoupí v platnost.
 5. Ceny uvedené v nabídce produktů jsou včetně DPH.
 6. Veškeré ceny podléhají chybám tisku a sazbě. Za následky chyb v tisku a sazbě neneseme žádnou odpovědnost. V případě tiskových a typografických chyb není podnikatel povinen dodat výrobek podle nesprávné ceny.

Článek 8 - Platba

 1. Kupující provede platbu paušální částkou na číslo účtu prodávajícího a údaje, které mu byly sděleny.
 2. Spotřebitel má povinnost neprodleně nahlásit prodávajícímu nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích.
 3. V případě nezaplacení ze strany spotřebitele je prodávající s výhradou zákonných omezení oprávněn účtovat přiměřené náklady, o kterých byl spotřebitel předem informován.
 4. V případě likvidace, úpadku, obstavení nebo pozastavení plateb kupujícího jsou pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu okamžitě splatné.
 5. Pokud kupující neplní nebo neplní zcela (platební) povinnosti podle smlouvy, je prodávající oprávněn pozastavit plnění povinností nebo smlouvu vypovědět.

 

Článek 9 - Výhrada vlastnictví

 

 1. Vlastnické právo k výrobkům přechází až poté, co kupující splní všechny následující povinnosti ze všech smluv uzavřených s prodávajícím.
 2. Kupující není oprávněn zastavit nebo jinak zatížit zboží s výhradou vlastnictví, pokud ještě nedošlo k úplnému převodu vlastnictví.
 3. Pokud třetí osoby zabaví zboží dodané s výhradou vlastnictví nebo si přejí k němu zřídit nebo uplatnit práva, je kupující povinen o tom informovat prodávajícího, jakmile to lze rozumně očekávat.

 

Článek 10 - Shoda

 

 1. Prodávající přijme veškerá opatření, která od něj lze rozumně očekávat, aby zaručil kvalitu a nezávadnost svého zboží, avšak neručí za existenci jakýchkoli vad dodaného zboží.
 2. Záruční doba prodávajícího odpovídá záruční době výrobce. Prodávající však nikdy neodpovídá za konečnou vhodnost výrobků pro každé jednotlivé použití spotřebitelem, ani za jakékoli rady týkající se použití nebo aplikace výrobků.
 3. Záruka se nevztahuje na:
 • Spotřebitel dodané výrobky opravil a/nebo upravil sám nebo je nechal opravit a/nebo upravit třetími osobami;
 • Dodané výrobky byly vystaveny neobvyklým podmínkám nebo s nimi bylo jinak nešetrně zacházeno nebo byly ošetřeny v rozporu s pokyny prodávajícího a/nebo v rozporu s údaji na obalu;
 • Vada je zcela nebo zčásti důsledkem předpisů, které vláda uložila nebo uloží ohledně povahy nebo kvality použitých materiálů.

Článek 11 - Pravidla používání

 1. Kupující výrobků se musí řídit bezpečnostními předpisy a pokyny prodávajícího a dodržovat varování.
 2. Kupující by neměl výrobek používat ke konzumaci a/nebo v domácnosti a výrobky by měly být vždy uchovávány mimo dosah dětí a zvířat a méně zodpovědných osob.

 

Článek 13 - Odpovědnost

 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání dodaných výrobků.
 2. Pokud plnění smlouvy ze strany prodávajícího vede k odpovědnosti prodávajícího vůči kupujícímu nebo třetím osobám, je tato odpovědnost omezena na náklady, které prodávající vyúčtoval v souvislosti se smlouvou, ledaže by škoda byla způsobena úmyslně nebo z vědomé nedbalosti.
 3. Prodávající neodpovídá za následné škody, nepřímé škody, ušlý zisk, ušlé úspory a škody vzniklé v důsledku používání dodaných výrobků jsou vyloučeny. Pro spotřebitele platí omezení v souladu s tím, co umožňuje článek 7:24 odst. 2 nizozemského občanského zákoníku.
 4. Prodávající nenese odpovědnost při použití výrobku k jiným než výzkumným účelům.

 

Článek 14 - Vyšší moc

 

 1. V případě vyšší moci může prodávající pozastavit plnění smlouvy nebo smlouvu vypovědět bez soudního zásahu. Učiní tak písemným oznámením kupujícímu, aniž by prodávající nesl odpovědnost za náhradu škody, ledaže by to nebylo přijatelné podle norem rozumnosti a spravedlnosti.
 2. Vyšší mocí se rozumí jakýkoli nedostatek, který nelze přičítat prodávajícímu, protože nevznikl jeho zaviněním a není mu přičítán k tíži na základě zákona, právního aktu nebo obecně uznávané praxe.

 

Článek 15 - Spory

 1. Dohody mezi prodávajícím a kupujícím, které se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí výhradně nizozemským právem.
 2. Vídeňská úmluva o prodeji je výslovně vyloučena.